Beautiful and Heartwarming

Beautifully written about another beautiful and heartwarming moment.  Carol M.